Diagnoza i terapia psychologiczna - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Rzeszów Akademia Relacji

Diagnoza i terapia psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza to początkowy, niezbędny element procesu leczenia, polega na rozpoznawaniu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osoby badanej. Przeprowadzana jest w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, kwestionariusze, testy). Podczas diagnozy oceniane są zarówno deficyty, jak i mocne strony, zasoby osoby badanej. Jedną z form diagnozy psychologicznej jest badanie ilorazu inteligencji.

Dla kogo diagnoza psychologiczna?

Dla dzieci i młodzieży:
– z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym,
– emocjonalnym,
– z problemami w uczeniu się,
– z deficytami koncentracji i uwagi.
Diagnoza psychologiczna jest niezbędna w przypadku niepokojących objawów występujących u dziecka (problemy ze snem, odżywaniem, zaburzenia nastroju, agresja, zaburzenia pamięci).

Badanie ilorazu inteligencji

W Akademii RELACJI wykonujemy diagnostyczne badanie intelektu (ilorazu inteligencji). Pozwala ono określić poziom inteligencji badanej osoby, ustalić zakres sprawności funkcji poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno –
emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć). Poszczególne podtesty są urozmaicone i interesujące dla osób badanych.

Jak wygląda badanie ilorazu inteligencji?

Badanie przeprowadzane jest Skalą Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci IDS. Badanie jest przeprowadzane przez psychologa z dzieckiem (bez obecności rodzica). Aby wynik testu był wiarygodny prosimy o to, aby dziecko przed badaniem było wypoczęte, w dobrej kondycji psychofizycznej. Badanie trwa od 1,5 do 2 godzin. W razie potrzeby (ze względu na  uwarunkowania indywidualne dziecka) psycholog decyduje o podzieleniu badania i umawia się na inny termin. Po zebraniu danych, specjalista przeprowadza analizę wyników oraz sporządza pisemną opinię.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna dzieci odbywa się w obecności rodzica. Forma
spotkania jest zależna od wcześniej postawionej diagnozy. Czas trwania sesji
terapeutycznej to 60 minut.

Posted in .