Diagnoza kompleksowa zaburzeń ze spektrum Autyzmu

DIAGNOZA KOMPLEKSOWA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU (AUTISM SPECTRUM DISORDER ) DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH

Diagnoza kompleksowa przeprowadzana jest przez zespół specjalistów (lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży/ lekarz specjalista z psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, neurologopeda i pedagog) mających doświadczenie w diagnozowaniu  całościowych zaburzeń rozwojowych.  

JAK WYGLĄDA PRZEBIEG DIAGNOZY

Diagnoza odbywa się w ramach 4 spotkań:

1. Wywiad diagnostyczny bez dziecka – poszerzony wywiad rozwojowy obejmujący informacje dotyczące rozwoju poszczególnych funkcji od urodzenia do dnia dzisiejszego oraz relacji rodzinnych. Na wywiadzie zbierane są także informacje, o których rodzice nie chcą mówić w obecności dziecka.

Prosimy o przyniesienie na wywiad następujących dokumentów: książeczka zdrowia dziecka, kopia dokumentacji medycznej (badania neurologiczne – tomografia komputerowa/ rezonans magnetyczny, EEG, badania genetyczne, metaboliczne, inne konsultacje lekarskie istotne z punktu widzenia diagnozy), wcześniejsze i aktualne opinie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, opinie wychowawcy przedszkolnego/szkolnego, gotowość szkolną z klasy „0”, ksero świadectw z klas I-III, opinie od wszystkich specjalistów prowadzących dziecko – w zależności od tego jakim oddziaływaniom/ badaniom dziecko było poddawane.
Warto odświeżyć sobie informacje dotyczące tego, kiedy dziecko zaczęło siadać, raczkować, chodzić, kiedy w rozwoju pojawiły się pierwsze słowa, zdania, w jaki sposób dziecko bawiło się do 3 roku życia.

Jeśli możliwe jest nagranie dziecka – jego swobodnej aktywności/zabawy, zabawy z rodzicem, z rodzeństwem,  specyficznych zachowań niepokojących rodziców, warto również dostarczyć na wizytę tego typu nagranie na płycie CD lub nośniku pendrive.

Czas trwania wizyty – w zależności od wieku dziecka od 1,5 do 2 h.

2. Badanie specjalisty z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży – wizyta z dzieckiem. W zależności od wieku dziecka wizyta ma nieco inny przebieg. Zazwyczaj opiera się na wywiadzie prowadzonym z rodzicem, badaniu dziecka, obserwacji swobodnej i   kierowanej aktywności dziecka lub rozmowy z dzieckiem.

Czas trwania wizyty – 60 min.  

3. Badanie psychologiczne oraz neurologopedyczne/pedagogiczne – wizyta z dzieckiem. Spotkanie prowadzone jest przez dwie osoby. W zależności od wieku dziecka wizyta ma nieco inny przebieg. Polega na obserwacji swobodnej i kierowanej aktywności dziecka oraz na przeprowadzeniu prób diagnostycznych. Ważnym elementem wizyty jest rozmowa oraz zabawa z dzieckiem. W zależności od wieku badanego przeprowadzane jest również badanie logopedyczne oceniające poziom rozumienia, nadawania mowy, spontanicznej komunikacji.

W ramach wizyty rodzic może być poproszony o wypełnienie kwestionariuszy, testów lub skal adekwatnych do wieku i poziomu funkcjonowania badanego, dzięki którym diagności zdobędą dokładniejsze informacje dotyczące problemów występujących u dziecka.

Czas trwania wizyty – 60 min.

Po odbyciu się powyższych wizyt następuje zebranie zespołu diagnostycznego, na którym analizowana jest całość dokumentacji – wyników badań, obserwacji zebranych na poszczególnych wizytach oraz dokumentów doniesionych przez rodziców. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja co do rozpoznania końcowego. Rozpoznanie jest stawiane w oparciu o kryteria diagnostyczne Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Sporządzana jest również pisemna diagnoza zawierająca rozpoznanie oraz opis trudności, które prezentuje osoba badana.

4. Przekazanie diagnozy – spotkanie bez dziecka. Spotkanie podsumowujące, które prowadzi jeden z członków zespołu diagnostycznego. Diagnosta wręcza rodzicowi diagnozę w formie pisemnej oraz ją omawia. Udziela rodzicowi odpowiedzi na pytania dotyczące rozpoznania oraz informuje o możliwych formach wsparcia/terapii.  

Czas trwania wizyty – 30 min.

Posted in .