Regulamin na czas trwania stanu epidemicznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Relacji” w Rzeszowie

 1. Priorytetem działań jest bezpieczeństwo, zapewnienie odpowiednich warunków
  zgodnych z reżimem sanitarnym pacjentom, personelowi poradni.
 2. Placówka zostaje wyposażona w podstawowe środki higieny, ochrony osobistej w tym
  płyn do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 3. W trakcie trwania stanu epidemicznego poradnia nie zawiesza prowadzi konsultacje,
  diagnozę oraz terapię.
 4. O konieczności przyjmowania klientów decyduje zespół diagnostów biorąc pod uwagę
  konieczność wykonania badań w kontakcie bezpośrednim.
 5. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do dostarczenia kserokopii wymaganej
  dokumentacji (w celu wydania opinii) przed rozpoczęciem badań po wcześniejszym
  ustaleniu telefonicznym.
 6. Dostarczona dokumentacja papierowa składana jest przez rodzica do specjalisty w
  odrębnym pomieszczeniu. Analizowana i rejestrowana przez pracownika zachowując
  wszelkie środki ostrożności (odstęp, rękawiczki, maseczki).
 7. Do poradni przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak
  chorobowych, szczególnie kaszlu, kataru. Zaleca się zmierzenie dziecku temperatury
  przed przyjściem do poradni (wieczorem w dniu poprzedzającym wizytę i rano, w
  dniu wizyty). Pracownik ma prawo odmówić spotkania z dzieckiem chorym lub
  zakatarzonym, kichającym i kaszlącym.
 8. Mierzenie temperatury odbywa się także przed rozpoczęciem zajęć (rodzice i dzieci).
 9. Rodzic wypełnia oświadczenie o braku kontaktu z osobą zarażoną w ostatnim czasie,
  oraz o niepodleganiu kwarantannie innych członków rodziny wspólnie z nim
  zamieszkujących.
 10. Osoby oczekujące w poczekalni są zobowiązane do przestrzegania zasady zachowania
  bezpiecznej odległości od siebie- 1,5 – 2metry.
 11. Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek zaopatrzenia siebie i dziecko w
  indywidualne środki ochrony osobistej: maseczkę osłaniającą nos i usta oraz
  rękawiczki.
 12. Pracownicy poradni umawiający wizytę informują rodzica o tym, że brak rękawic dla
  dziecka lub niemożność prowadzenia w nich zajęć będą skutkowały koniecznością
  dezynfekowania rąk dziecka na terenie poradni.
 13. Płyn do dezynfekcji rąk umieszczony pozostaje w widocznym miejscu przy wejściu,
  widnieją plakaty informacyjne dot. koronawirusa, zasad higieny, w łazienkach
  prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
  A także informacje zawierające numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora
  oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 14. Osoby wchodzące do poradni zobowiązuje się do noszenia maseczek, rękawiczek
  jednorazowych na terenie poradni – dotyczy rodzica/ opiekuna i dziecka powyżej 4
  roku życia.
 15. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie poradni jednemu dziecku
  może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła.
 16. Zalecane jest (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), aby osoby oczekujące
  na starsze dzieci korzystały ze spaceru lub ławeczek na wolnym powietrzu – na terenie
  wokół poradni.
 17. W gabinetach mogą znajdować się, oprócz pracownika, maksymalnie dwie osoby
  (rodzic/opiekun- jeden dla danego dziecka i diagnozowane dziecko).
 18. Klienci poradni są umawiani na daną godzinę i zobowiązani są do ścisłego jej
  przestrzegania (ograniczona liczba osób oczekujących na konsultację, diagnozę czy
  terapię).
 19. W poradni wyznacza się jeden, najmniejszy gabinet jako pomieszczenie – izolatka, na
  wypadek gdyby ktoś z pracowników lub klientów źle się poczuł (dalsze postępowanie
  zgodnie z wytycznymi GIS).
 20. Wszystkie niezbędne przybory, materiały użyte podczas trwania zajęć należy
  zdezynfekować.
 21. Wszelkie pomoce dydaktyczne, które nie są niezbędne do diagnozy należy zamknąć w
  szafach (dotyczy to w szczególności pomocy dydaktycznych/ przedmiotów/ zabawek,
  których nie da się natychmiast wydezynfekować. Wszelkie maskotki pluszowe muszą
  być bezwzględnie usunięte/schowane).
 22. Po każdej wizycie należy wietrzyć pomieszczenie od 15 do 30 minut, dokonać
  dezynfekcji blatu stolika, w miarę możliwości pomocy testowych, klamek.
 23. Wizyty należy umawiać z uwzględnieniem ww. przerw na wietrzenie i dezynfekcję.
 24. W celu uniknięcia kumulacji osób przebywających w poradni opracowano nowy
  harmonogram godzin pracy od 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, zapewniający
  w miarę możliwości pracę stacjonarną rotacyjną.
 25. Pracownicy przeprowadzający konsultacje, diagnozę i terapię nie mogą przejawić
  oznak chorobowych.
 26. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do pomiaru temperatury rano, przed wyjściem
  do pracy. W razie wystąpienia zmiany temperatury należy natychmiast powiadomić
  dyrekcję poradni oraz pozostać w domu i wdrożyć procedury zalecane przez GIS.
 27. Pracownik w trakcie badania ma być wyposażony w środki ochrony osobistej –
  maseczki jednorazowe i/lub przyłbice, które należy w trakcie dnia pracy
  dezynfekować, rękawiczki jednorazowe, które powinny być zmieniane po każdym
  badaniu, płyn do dezynfekcji – na biurku u każdego pracownika.
 28. Jednorazowe rękawiczki lub jednorazowe maseczki należy wyrzucać do odrębnych,
  zamykanych koszy oznaczonych tabliczką „odpady specjalne” lub do koszy na śmieci,
  ale po uprzednim zawiązaniu ich w plastikowym woreczku.
 29. Pracownicy obsługi dokonują dezynfekcji poradni na dotychczasowych zasadach,
  stosowanych od początku stanu zagrożenia epidemią oraz w czasie epidemii:
  dezynfekowanie klamek, poręczy, kontaktów, kranów środkami do tego celu
  zakupionymi, zawierającymi wysoko procentowy alkohol, dezynfekowanie blatów
  stolików w poczekalni, biurek i lady w sekretariacie oraz blatów biurek w gabinetach
  specjalnym płynem do dezynfekcji blatów zakupionym z takim przeznaczeniem.