WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to bezpłatne wysokospecjalistyczne zajęcia polegające na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole.

W naszej poradni specjaliści zajmujący się WWRD to pedagog, psycholog, neurologopeda, terapeuta SI oraz w razie potrzeby inni specjaliści.

Dla kogo wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Dla dzieci od momentu wykrycia trudności (opóźnienia, zaburzenia, niepełnosprawności) do objęcia ich obowiązkiem szkolnym. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Jednocześnie, na podstawie art. 16 ust. 1 na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Dzieci mogą mieć odroczony obowiązek szkolny na podstawie art. 16 ust. 3 – nie dłużej jednak niż o rok. Zatem te dzieci mogą być objęte wczesnym wspomaganiem do 8 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek szkolny można odroczyć do 10 roku życia, a więc te dzieci mogą być objęte wczesnym wspomaganiem do 10 roku życia.

Dla dzieci, u których zauważono niepokojące objawy opóźnień rozwojowych w zakresie: komunikacji, mowy, umiejętności motorycznych, umiejętności społecznych.

Jak przebiega WWRD?

Zajęcia rozpoczynają się od diagnozy funkcjonalnej poszczególnych sfer rozwojowych. Następnie przeznaczone godziny rozdzielane są według potrzeb dziecka na różnorakie terapie (pedagogiczną/ psychologiczną, logopedyczną, SI). Specjaliści oddziałują w zespole koordynowanym przez dyrektora placówki. Założenia terapeutyczne są multidyscyplinarne, a przekaz terapeutyczny i system wychowawczy – ujednolicony. Specjaliści tworzą indywidualny program terapeutyczny, według którego prowadzą terapię w Akademii Relacji oraz uczą rodziców realizacji założeń terapeutycznych w środowisku domowym. Po półrocznym okresie uczestnictwa w terapii przeprowadzamy ewaluację postępów.

Jak uzyskać wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

1) Zwykle niepokojące zachowania, czy opóźnienia w osiąganiu odpowiednich dla wieku umiejętności zgłaszają rodzicom dziecka nauczyciele żłobków, czy przedszkoli. Jeśli jako rodzic usłyszymy niepokojącą opinię o naszym dziecku- nie możemy jej ignorować.

2) Potrzebna jest wizyta u lekarza pediatry- prowadzącego dziecko, w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego opóźnienie czy zaburzenie występujące u dziecka. Druk „ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO” w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przez Zespół Orzekający” można pobrać ze strony internetowej poradni, do której będziemy składać wniosek o wydanie opinii.

3) Z zaświadczeniem udajemy się do publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie składamy wniosek o wydanie opinii o potrzebie WWR dla naszego dziecka, dołączając zaświadczenie lekarskie.

4) Opinię wydaje Zespół Orzekający danej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

5) Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dostarczamy do Akademii Relacji. Jest ona podstawą do objęcia dziecka WWR.

6) W Akademii Relacji w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, neurologopeda, terapeuta SI oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści.

W jakim wieku?

Od momentu wykrycia zaburzeń do podjęcia obowiązku szkolnego

PODCZAS ZAJĘĆ TERAPEUCI:

  • wspomagają wszechstronny rozwój Twojego dziecka;
  • prowadzą terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
  • wspomagają wychowawczą funkcję rodziny;
  • wydają opinie

Jak zgłosić dziecko do Akademii Relacji na WWRD?

  1. Telefonicznie: 696 999 961
  2. Mailowo: kontakt@akademia-relacji.com
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - poradnia psychologiczno-pedagogiczna Rzeszów