ZASADY ORGANIZACJI PRACY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „AKADEMIA RELACJI” W RZESZOWIE

Zasady rejestracji/ustalenie terminu wizyty:

 1. Rejestracja do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Relacji” odbywa
  się telefonicznie lub osobiście poprzez sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w
  godz. 8.00-16.00.
 2. Klient zostaje zarejestrowany/skierowany do odpowiedniego specjalisty zgodnie z
  rodzajem problemu (otrzymuje termin wizyty zgodnie z terminarzem specjalisty).
 3. Przyjmowanie klientów (konsultacje, diagnozy, terapie) odbywają się od poniedziałku
  do piątku w godz. 8.00-19.00 lub soboty po uprzednim uzgodnieniu.
 4. W zależności od potrzeb i możliwości klienta, diagnoza lub inne działania mogą być
  przeprowadzane poza terenem Poradni „Akademia Relacji”.

Organizacja pracy i zasady bezpieczeństwa:

 1. Osoba prowadząca zajęcia (konsultacje, diagnozy, terapie) jest odpowiedzialna za
  bezpieczeństwo dziecka nad którym sprawuje opiekę w danej chwili.
 2. Osoba prowadząca zajęcia nie może pozostawić dziecka bez opieki w gabinecie.
 3. Po zakończonych zajęciach prowadzący przekazuje dziecko pod bezpośrednią opieką
  rodzica/opiekuna.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka na terenie Poradni „Akademia Relacji” poza czasem zajęć
  odpowiada rodzic/opiekun.
 5. Za doprowadzenie dziecka do Poradni ”Akademia Relacji” i jego powrót odpowiada
  rodzic/opiekun.
 6. W sytuacji gdy rodzic/opiekun zezwala swojemu niepełnoletniemu dziecku na
  samodzielny powrót do domu (lub przybycie), należy przekazać do sekretariatu
  Poradni „Akademia Relacji” pisemne zezwolenie.